Stanovy NK


 1. Název a sídlo 

 

Spolek „Nákupní klub“ (dále jen „klub“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Má sídlo na adrese [doplnit]. Působnost klubu je vymezena územím České republiky. 


 1. Charakter klubu 

       1.Klub je dobrovolnou nevládní zájmovou organizací. Klub sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zadáváním veřejných zakázek a souvisejícími činnostmi – výchovou a vzděláváním v oblasti zadávání veřejných zakázek, výzkumem, informačními službami apod. 

 1. Klub je právnickou osobou – zapsaným spolkem. Klub je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

 1. Klub může být na základě rozhodnutí výkonného výboru členem jiných zájmových organizací. 

 1. Klub je oprávněn vykonávat vedlejší hospodářskou činnost podporující účel klubu.

 1. Účel klubu 

 Klub je odborná platforma, vytvořená za účelem inovace prostředí veřejného nákupu (zadávání veřejných zakázek), a to jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů, vzdělávání formou seminářů, odborných webinářů, konferencí, pracovních stolů, tematických setkání svých členů (MEET SELLER) apod. 


 1. Činnost klubu 

 

Hlavní činností klubu je: 

 1. Informování a vzdělávání svých členů v oblasti veřejného zadávání; zejména v oblasti nákupních metod a trendů ze soukromého sektoru, právně-teoretických témat souvisejících se zákonem o zadávání veřejných zakázek, technologických a technických inovací ze strany dodavatelů, sdílení know-how a best practice mezi zadavateli a dodavateli, apod. 

 1. Zvyšování odbornosti a profesní kvalifikace členů klubu.  

 1. Spolupráce s tuzemskými a zahraničními institucemi s obdobným posláním – akademickým sektorem, dozorovými orgány, poradenskými organizacemi, odbornými organizacemi, komorami a dalšími institucemi činnými ve veřejném zadávání. 

 1. Podpora vytváření podmínek pro inovace při veřejném nakupování. 

 1. Poskytování členům klubu aktuální informace prostřednictvím elektronických medií – zejména newsletteru a webových stránek klubu. 

 1. Účast prostřednictvím svých expertů na konferencích a jiných významných celostátních akcích zaměřených na problematiku legislativy v oblasti veřejného zadávání, inovací a technologií. 

 1. Vedení jednání s partnery ve věcech veřejného zadávání s cílem kultivace veřejného zadávání. 

 1. Reprezentace a propagace aktivit klubu. 

 

 1. Trvání klubu 

 

Klub je založen na dobu neurčitou. 

 

 1. Členství v klubu 

 1. Členství v klubu je dobrovolné. 

 1. Členem může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Právnická osoba je zastoupena svými statutárními orgány případně jimi pověřenými osobami. 

 

 1. Vznik členství 

 

 1. Členství vzniká přijetím do klubu výkonným výborem na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. 

 

 1. Členství v klubu přechází na nové právnické osoby, které vzniknou přeměnou dosavadního člena, pokud není v projektu přeměny uvedeno jinak, nebo pokud nástupnická právnická osoba nerozhodne jinak. Členský příspěvek se pro tyto nově vzniklé osoby považuje za zaplacený, pokud jej již uhradil původní člen, který přeměnou zaniknul. 

 

 1. Zánik členství 

 

 1. Členství v klubu končí vystoupením, vyloučením, úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením, nezaplacením členského příspěvku, zánikem klubu nebo dalšími způsoby uvedenými v těchto stanovách a v zákoně. 

 

 1. Člen klubu může vystoupit z klubu bez jakéhokoliv omezení na základě písemného oznámení výkonnému výboru. V oznámení není nutno uvádět důvody. 

 

 1. Členství v klubu zaniká, pokud člen neuhradí, ani v náhradní přiměřené lhůtě, členský příspěvek. 

 

 1. Člen klubu může být vyloučen rozhodnutím výkonného výboru z mimořádných důvodů (např. při hrubém porušování obchodní či podnikatelské etiky apod.). O vyloučení a jeho důvodech musí být člen písemně vyrozuměn. Člen, který byl z klubu vyloučen, má právo odvolat ke shromáždění klubu podáním výkonnému výboru klubu. Členům s ukončeným členstvím v klubu nepřísluší nárok na navrácení zaplaceného členského příspěvku, ani jiné majetkové vypořádání. 

 

 1. Práva členů 

 

Člen klubu má právo: 

 1. Účastnit se shromáždění klubu, volit a být volen do všech volených orgánů klubu a jejich prostřednictvím se účastnit řízení klubu. 

 1. Účastnit se vzdělávacích a obdobných aktivit klubu jako jsou semináře, konference, kulaté stoly, akce typu MEET SELLER apod. 

 1. Podílet se na veškerých výhodách, které klub poskytuje svým členům.  

 1. Účastnit se práce v expertních skupinách a využívat výsledky jejích činností. 

 1. Dostávat periodické informace o záměrech vedení, výsledcích jednání konaných jménem klubu. 

 1. Podávat klubu návrhy na řešení sporů. 

 1. Mít přístup k informacím o hospodaření klubu.  

 

 1. Povinnosti členů 

 

Člen klubu má povinnost: 

 1. Dodržovat stanovy klubu jako základní podmínku dobrovolného členství. 

 1. Dodržovat obecně uznávané etické zásady v podnikatelských a obchodních vztazích, morální zásady a serióznost v jednání. 

 1. Plnit usnesení orgánů klubu.  

 1. Aktivně se podílet na naplňování poslání klubu.  

 1. Posilovat pozitivní vědomí široké veřejnosti o oblast veřejného zadávání. 

 1. Spolupracovat aktivně na schváleném programu činnosti klubu. 

 1. Platit řádně a včas členské příspěvky ve výši a způsobem stanoveným výkonným výborem.  

 

 1. Seznam členů 

 

Seznam členů je neveřejný. Zápis provede výkonný výbor na základě informací uvedených v přihlášce. Výmaz zápisu provede výkonný výbor bez zbytečného odkladu po zániku členství. 

 

 1. Orgány klubu 

 1. Orgány klubu jsou výkonný výbor a shromáždění klubu. 

 1. Výkonný výbor může podle potřeby zřizovat na základě svého usnesení poradní nebo pomocné orgány. 

 1. Funkční období volených orgánů klubu je 6 let.  

 1. Členové volených orgánů klubu zůstávají po skončení funkčního období ve svých funkcích až do právoplatného zvolení nových orgánů.  

 

 1. Shromáždění klubu 

 

 1. Nejvyšším orgánem klubu je shromáždění klubu. 

 1. Shromáždění klubu svolává výkonný výbor minimálně jednou za rok. Požádá-li o to nejméně 30 % členů klubu, je svoláno shromáždění klubu do 6 týdnů od podání návrhu. 

 1. Svolání shromáždění klubu musí být písemné, obsahující program jednání s předstihem nejméně 30 dnů. 

 1. Jednání shromáždění klubu řídí pověřený člen výkonného výboru. O usnesení se hlasuje, každý člen má jeden hlas. Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.  

 1. Shromáždění klubu je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů klubu. V případě, že řádně svolaného shromáždění klubu se neúčastní nadpoloviční většina všech členů, svolá výkonný výbor v nejbližším vhodném termínu náhradní shromáždění klubu se shodným programem jednání. Náhradní shromáždění klubu je schopno usnášení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. 

 1. Připouští se hlasování členů na shromáždění klubu s využitím technickým prostředků formou videokonference a internetových komunikačních prostředků (e-mail, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS apod.) či formou korespondenčního hlasování, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisů člena na jeho vyjádření.  

 1. Rozhodují-li členové mimo shromáždění klubu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat shromáždění klubu návrh rozhodnutí každému členu na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. 

 

 1. Úkoly shromáždění klubu 

 

Shromáždění klubu je vyhrazeno: 

 1. Určovat hlavní zaměření činnosti klubu. 

 1. Schválení stanov a jejich změn. 

 1. Volba členů výkonného výboru. 

 1. Schválení programu činnosti klubu na příští období. 

 1. Rozhodnutí o zrušení klubu s likvidací nebo jeho přeměně. 

 1. Přezkoumává důvody a rozhoduje s konečnou platností o odvolání člena ve věci jeho vyloučení. 

 

 1. Výkonný výbor klubu 

 

 1. Výkonný výbor klubu má 3 členy volené členskou schůzí. Výkonný výbor je statutárním orgánem.  

 1. Výkonný výbor je volen členskou schůzí na dobu 6 let. 

 1. Členové výkonného výboru volí ze svých členů předsedu klubu a dva místopředsedy klubu. 

 1. Výkonný výbor svolává předseda klubu minimálně jednou za rok, jinak podle aktuální potřeby.  

 1. Místo, čas a program stanoví předseda klubu. Požádá-li o svolání nadpoloviční většina členů výkonného výboru, je předseda povinen svolat zasedání výkonného výboru a uskutečnit jeho jednání do 14 dnů. 

 1. Členství ve výkonném výboru je nezastupitelné. 

 1. Jednání výkonného výboru se mohou účastnit další osoby podle rozhodnutí výkonného výboru. 

 1. Výkonný výbor zodpovídá za svoji činnost shromáždění klubu, které předkládá zprávu o činnosti klubu. 

 1. Za klub jednají (tj. zastupují, podepisují) předseda nebo místopředseda, a to každý samostatně. 

 1. Výkonný výbor rozhoduje v souladu se stanovami o zániku členství v klubu. 

 1. Výkonný výbor schvaluje rozpočet klubu na běžný rok. 

 1. Výkonnému výboru náleží rozhodování o záležitostech, které nenáleží rozhodovat shromáždění klubu. 

 1. Výkonný výbor určí výši a splatnost členského příspěvku.  

 

 1. Zrušení klubu 

 

 1. Ke zrušení klubu dochází rozhodnutím nejméně 2/3 členů klubu přítomných na shromáždění klubu. 

 

 1. Shromáždění klubu rozhoduje o zrušení klubu nebo jeho přeměně. 

 

 1. Klub se zruší s likvidací. Za přeměnu je považována fúze nebo rozdělení klubu. 

 

 1. Závěrečná ustanovení 

 

 1. Stanovy jsou platné a účinné dnem schválení shromážděním klubu. 

 

 1. Shromáždění klubu zmocňuje výkonný výbor k úpravám stanov, pokud nezbytnost vyplyne ze změn obecně závazných právních předpisů. O těchto úpravách bude výkonný výbor neprodleně informovat členy, upravené stanovy budou umístěny na internetových stránkách klubu a budou předloženy nejbližšímu shromáždění klubu ke schválení. 

 

 

© Nákupní klub, z.s. 2023
info@nklub.cz